Stationens historia

Flyinge järnvägsstation i historien

Denna byggnad har betraktats genom tågfönstret av mången resenär på väg mellan Landskrona och Sjöbo under åren 1906 till 1954. Mellan 1954 och 1957 passerade endast en och annan sockerbeta på vägen från fält tillfabrik. Numera har byggnaden renoverats för att inhysa Flyinges blomstrande Scoutverksamhet.

År 1893 byggde och öppnade järnvägsföretaget Landskrona – Kävlinge järnväg, LaKJ, en järnväg mellan de båda orterna. Denna järnväg, som elektrifierades år 1949, finns kvar än idag och trafikeras av Malmöhus Läns Trafik AB med så kallade Pågatåg.

Flyinge station ligger vid den numera nedlagda Landskrona – Kävlinge – Sjöbo järnväg, LKSJ, som med en längd av 45 km öppnades för allmän trafik år 1906.

På sträckan Landskrona – Kävlinge (21 km) hyrde LKSJ spår av LaKJ. De båda järnvägsföretagen hade delvis samma ägare och i början bedrevs en viss samtrafik så att man kunde resa mellan Landskrona och Sjöbo utan tågbyte. LKSJ trafikerades under de första 30 åren av i genomsnitt fyra persontåg om dagen. Järnvägen hade också stor betydelse för transporten av sockerbetor under säsongen.

År 1919 upphörde samarbetet då LaKJ såldes till Landskrona – Lund Trelleborgs järnvägar, LLTJ.

LKSJ fick i början på 20-talet, liksom många andra järnvägsföretag, ekonomiska svårigheter. Depression och begynnande konkurrens från lastbilar och bussar blev anledningen till att banan förstatligades på hösten 1924. Från och med den 1 januari 1925 drevs banall som statligt bolag med nytt namn Kävlinge – Sjöbo järnväg, KSJ. Den 1 juli 1926 införlivades jän1vägen med SJ.

Under privatbanetiden trafikerades LKSJ av tre ånglok, tillverkade av Nydkvist & Holm i Trollhättan år 1904. Dessutom fanns en motorvagn och ett antal person och godsvagnar. Vid förstatligandet år 1926 tilldelades ångloken så kallade littera, en bokstavskombination, som alla lok vid SJ har, och fick nummer KS 1475, KS 1476 och KS 1477.

Loket KS 1476 såldes 1935 till Sala – Gysinge – Gävle järnväg, SGGJ, och sedan åter till SJ 1937, för att därefter tillsammans med de andra två loken skrotas i slutet av 30-talet.

Den 10 juni 1954 upphörde den allmänna gods- och persontrafiken vid LKSJ. Bettransporterna förekom dock fram till den 1 januari 1957, varefter järnvägen revs upp på sträckan Kävlinge – Sjöbo.

Men stationshuset i Flyinge finns kvar och är bevarat i gott skick tack vare den lokala scoutorganisationen.

ANDERS ANGERFELT

Om det inte är kul är det inte scouting